Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗЦЯЛО настоящото Споразумение за приемане на общите условия, преди да използвате този сайт!

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлагани в него стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и "СиК Къмпани" ООД отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта.

В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този Сайт.

СиК Къмпани ООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с

ЕИК: 205858656

и адрес за кореспонденция:

ул. Климент Охридски, 2 Вх.Б, ет.6, ап.18,

ПК 2100 гр.Елин Пелин, Обл. София

         Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни, както и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

        СиК Къмпани ООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни. Настоящата електронна страница, поддържана от СиК Къмпани ООД, има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.

С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на страницата лица следва да се обръщат за съдействие към служителите ни в офиса на дружеството на тел.+359/ 02 426 8850.

Чрез настоящата страница дружеството не осъществява предлагане и продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. Никоя част от страницата и приложенията й не съставлява и не следва да се възприема, като предложение от страна на дружеството за сключване на договор за продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

В случай на неправилно възприемане на определени текстове в обратен смисъл, дружеството не се счита обвързано с такива трети лица и не приема евентуални поръчки за подобни продажби.

СиК Къмпани ООД не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

Отговорност

Препоръчваме да се КОНСУЛТИРАТЕ С КВАЛИФИЦИРАН ПРОФЕСИОНАЛИСТ преди използване на продуктите, предлагани, чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в сайта статии, информационни карета, коментари в чатовете в реално време или друга информация, предоставена Ви от сайта, независимо по какъв ред.

Информацията за продуктите е представена единствено, като листовка за начина на използване на ХРАНИТЕЛНИТЕ ДОБАВКИ, предоставен от производителя. Пълнотата и достоверността на информацията е гарантирана от страна на СиК Къмпани ООД.

Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми. ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР или СПЕЦИАЛИСТ в дадената област.

В никакъв случай не възприемайте дадената Ви, чрез сайта информация, като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.

СиК Къмпани ООД  дава гаранция за точността, надеждността, пълнотата или полезността на предоставената в сайта информация.

СиК Къмпани ООД не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка.

СиК Къмпани ООД не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в сайта, в случай, че същата е неактуална с оглед съвременното ниво на развитие на науката.

Авторски права

Изложеният материал в сайта “PhytoEnjoy”, не може да бъде копиран, възпроизвеждан, разпространяван, препращан или обработван под различна форма, без предварителното разрешение на СиК Къмпани ООД.

Разрешение за изтегляне на материали от този сайт се дава само за лични некомерсиални цели. СиК Къмпани ООД забранява публикуване на копие на сайта или на части от него.

Защита на личните данни

СиК Къмпани ООД ръководи дейността си от принципната позиция, че защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право, гарантирано от член 8, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и член 16, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Именно затова, при извършване на стопанската си дейност, в т.ч. чрез електронната страница https://www.phytoenjoy.eu , дружеството СиК Къмпани ООД стриктно съблюдава разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

СиК Къмпани ООД прилага изискванията на закона за гарантиране на необходимата надеждност и високо ниво на защита на личните данни на физическите лица, при събирането и обработването им, като извършва това на законово основание, в рамките на договорните ни отношения с потребителите на предлаганите от нас стоки и услуги.

За детайлна информация, относно политиката ни на ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА, моля запознайте се с раздел ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА.

В рамките на преддоговорните и договорните отношения между дружеството ни и Вас, като наши клиенти, уредени от настоящите Общи Условия, СиК Къмпани ООД обработва личните Ви данни, доколкото това е необходимо за изпълнението на договорните ни отношения, по които Вие, като субект на данните сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане, като субект на данните, преди сключването на договора помежду ни. В този смисъл, освен в случаите посочени в раздел ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА, СиК Къмпани ООД използва личните данни на потребителите си с цел упражняване на правата и задълженията на дружеството, съответно на потребителите, в качеството им на клиенти, относно предлаганите от дружеството стоки и услуги, и в рамките на тези договорни отношения.

СиК Къмпани ООД не предоставя лични данни на свои потребители на трети лица, освен в случаите и по реда на закона, както и при условията и в случаите посочени в раздел ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА.

Предоставяне на информация за здравни грижи

Доколкото в сайта е предоставената информация за здравни грижи, същата описва общите принципи на здравни грижи, при което не е предназначена, като специфична инструкция за индивидуални пациенти и не следва да се тълкува като такава.

Предоставената информация няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, даване от квалифициран лекар.

Тя има чисто справочен характер и цели единствено да Ви осигури още един информационен източник, наред с много други подобни.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ВИНАГИ СЛЕДВА ДА СЕ ОБРЪЩА ЗА МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН И ПРАВОСПОСОБЕН ЛЕКАР. На така предоставената информация не следва да се разчита, като единствено вярна, като същата следва да се проверява, като за целта следва да се обръщате към квалифициран специалист . Именно поради това, ползвайки настоящия сайт, Вие сте наясно и се съгласявате с това, че ние не носим отговорност при евентуално възникнал риск или евентуално настъпили вреди, резултат от това, че сте ползвали съдържанието на сайта, без да съобразите настоящите условия.

За сайта, СиК Къмпани ООД си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация. Тъй като основната информационна база се черпи от източници, създадени от трети лица, ние не поемаме никаква отговорност за точността, надеждността, коректността или пълнотата на предоставената информация, относно съдържание, услуга или стока, включително относно вещества или субстанции. Така също ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки, в т.ч. относно ползването на онлайн услугите.

Използването на предоставените в сайта връзки, към други интернет сайтове, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях, е единствено на Ваш собствен риск.

Независимо от всичко, ние полагаме усилия за осигуряване на това, предоставената на сайта ни информация да бъде актуална и точна, за да Ви бъдем максимално полезни за пълноценното Ви информиране по разглежданите от нас теми.

Публикации с необосновано съдържание, имащи обиден и клеветнически характер.

Електронната страница не може да се използва за публикации с обидно или клеветническо съдържание. Потребителите нямат право да публикуват, в която и да било част от страницата, информация с невярно и необосновано съдържание, както и такова с обиден и клеветнически характер.

Коментари с такова съдържание ще бъдат премахвани от интернет страницата ни.

Търговска марка и авторски права

Съдържанието на сайта е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на сайта и третите лица, нямат право да ползват съдържанието на сайта или какъвто и да било елемент от него за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право.

Регистрация

Електронният магазин “PhytoEnjoy” на СиК Къмпани ООД, дава възможност на потребителите да разгледат, получат пълна информация и закупят стоките и /или услугите, предлагани в него.

Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационната форма, в която да посочи верни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и и-мейл адрес.

Съгласие с отметка при извършване на покупка

С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Потребителят извършва своето електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

Поверителност на личните данни

Личните данни, получени от СиК Къмпани ООД в хода на регистрацията, са използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя, изпратена електронната ни поща: info@phytoenjoy.eu.

СиК Къмпани ООД събира следната информация за потребителите:

Лична информация за потребителите:

  • Име, Точен адрес за доставка, Телефон за контакт, Електронна поща ,

Информация за търговците и юридическите лица - нетърговци:

  • Фирма Данни за търговците и юридическите лица - нетърговци – седалище, ЕИК, БУЛСТАТ, идентификационен номер по ЗДДС, Точен адрес за доставка, Телефон за контакт, Електронна поща.

Предоставената информация от физическите лица се класифицира, като лична и се пази, като такава от администратора на лични данни СиК Къмпани ООД.

При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и/ или услугите, предлагани от СиК къмпани ООД.

Сигурност на личните данни

Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми СиК Къмпани ООД незабавно, с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

СиК Къмпани ООД осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта, чрез криптиране.

Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща.

СиК Къмпани ООД не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.